Çağdaş Öncü Okulları Logosu
  • alt
  • alt
  • Veli Bilgilendirme Sistemi

    Veli BilgilendirmeSistemi

  • Çağdaş Öncü Okulları Telefon

    Telefon0224 232 34 00

COVID-19 PANDEMİ KAPSAMINDA ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA

 

Bu aydınlatma metni,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ) madde 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ÇAĞDAŞ ÖNCÜ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ÇAĞDAŞ ÖNCÜ OKULLARI”) tarafından; küresel çapta yaşanan Covid-19 küresel salgını sürecinde yerleşkelerimizde sağlık tedbir ve önlemlerinin maksimum seviyede sağlanması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi sürecinde yerleşkelerimize giriş yapan siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

ÇAĞDAŞ ÖNCÜ OKULLARI, kişisel verilen gizli tutulmasına ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem vermektedir. ÇAĞDAŞ ÖNCÜ OKULLARI, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazası ile veri güvenliğini sağlamak için KVKK madde 12 ve diğer ilgili hükümler uyarınca gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

ÇAĞDAŞ ÖNCÜ OKULLARI bünyesinde Covid-19 küresel salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen sağlık önlemleri ve koruyucu tedbirleri kapsamında alınan sağlık ve güvenlik tedbir ve önlemlerine ilişkin tüm faaliyetlerin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi ve kanunlar karşısındaki yükümlülüklerimizin ifa edilmesi amacıyla, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, Kimlik Verisi (Ad, Soyad), İletişim Bilgisi (Telefon no), Sağlık Verisi (Ateş) kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

Bu kişisel veriler KVKK’nın 5. maddesi gereğince;

 

·      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

·      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

·      Sağlık verileri bakımından Açık Rızanın verilmiş olması

 

hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, Covid-19 küresel salgın süreci kapsamında bu kişisel verilerin işlenmesini gerektiren küresel salgın hastalık halinin devamı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar fiziki ortamda toplanmakta ve saklanmaktadır.

 

Söz konusu kişisel verileriniz, Covid-19 küresel salgın süreci kapsamında ÇAĞDAŞ ÖNCÜ OKULLARI bünyesinde gerekli görülen tüm sağlık önlemlerinin ve tedbirlerinin alınabilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi ve kanunlar karşısındaki yükümlülüklerimizin ifa edilmesi amacıyla, işyeri hekimimize, şirket yetkilisi veya hissedarlarımıza, Sağlık Bakanlığı’na ve kanunen yetkili kamu sağlık kuruluşlarına ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde bilgi aktarımı yapmamız gereken kurum ve kuruluşlara (ilgili Valilik Makamlığına), ilgili kolluk kuvvetlerine ve kanuni düzenlemeler gereğince sair ilgili kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

Ancak ve önemle belirtmek gerekir ki, Covid-19 testi pozitif çıkan veya şüphesi bulunan ziyaretçilere ait kişisel bilgiler, yukarıda belirtilenler haricinde doğrudan ve/veya dolaylı yolla aktarılmayacak ve kimlik tespitinin doğrudan sağlanacağı detaylar paylaşılmayacaktır.

 

Tüm kişisel veriler web sitemizdeki http://www.cagdasoncuokullari.k12.tr/tr/gizlilik-politikasi adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme”, “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”na ile “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”na uygun olarak işlenmektedir.

 

Kişisel veri sahipleri:  

 

-       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-       KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahiptir.   

 

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamaları ile birlikte http://www.cagdasoncuokullari.k12.tr adresinde başvurular sekmesinin altında KVKK Bilgi Başvuru Formu sayfasında yer alan “Başvuru Formu” ile birlikte iletebilirsiniz. Başvuru şekli ve yollarına ilişkin detaylı bilgi internet sitesinde yayınlanan başvuru formu içerisinde yer almaktadır.